foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
018-804-626
smehisuza@mts.rs

aleksinac grb

Logo Ministarstvo prosvete

slika 156

Индивидуални образовни план за сваког ученика израђује се по предвиђеној законској процедури. Наставник, односно стручни сарадник прати развој и напредовање ученика у току учења и развоја вештина за учење, социјалног развоја, развоја комуникације и самосталности. Различитим техникама и прикупљањем података из различитих извора формира се документација. На основу документације израђује се педагошки профил ученика. Педагошки профил садржи опис образовне ситуације ученика и основ је за планирање индивидуализованог рада са учеником. Утврђују се подручја у којима постоји потреба за додатном подршком у образовању и васпитању и планира се одклањање физичких и комуникацијских препрека у образовно-васпитном раду.

Индивидуализовани начин рада у нашој школи остварује се путем прилагођавања простора и услова у којима се одвија настава у школи, прилагођавања медода рада, наставних средстава и помагала, дидактичког материјала и организације рада на часовима.

ИОП је писани документ који садржи:

  • Личне податке и кратак опис развоја и образовне ситуације детета, односно ученика
  • Циљ образовно-васпитног рада,
  • Операционализован опис подршке кроз низ појединачних активности односно корака и њихов редослед на часовима у одељењу, као и опис и распоред рада изван групе, односно одељења када је то потребно,
  • Посебне исходе активности прилагођене за све наставне предмете у школи;
  • Временски распоред, трајање, односно учесталост за сваку меру подршке у току планираних активности.

 ИОП се остварује у оквиру заједничких активности у одељењу или ван одељења у школи.

Вредновање ИОП-а се врши ради процене остварености циљева утврђених ИОП-ом и врши према унапред утврђеној динамици и према указаној потрби. Ученици који стичу образовање по ИОП-у оцењују се према евалуацији ИОП-а. Евалуација се врши у складу са прописом о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Ученици осмог разреда имају право да полажу завршни испит у складу са ИОП-ом. Подаци о резултатима вредновања ИОП-а су саставни део документације која прати ИОП.