Укључивање нових чланова из колектива у школске тимове

На почетку школске 2018/2019.год. на основу  Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС“,  бр.88/2017 и 28/17) формирана су три нова тима :Тим за међупредметне компетенције, и предузетништво, Тим за професионални развој и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе. Директор је на седници Наставничког већа одржаној  07.06.2018.год. именовао чланове тимова.

Дана 23.10.2018.год.одржана је Скупштина општине Алексинац на којој је донето решење о именовању нових чланова Школског одбора из реда наставника Основне школе за ученике са сметњама у развоју ,,Смех и суза“ и то: Стојановић Елена,педагог-стручни сарадник, Марковић Марина-тифлолог, наставник разредне наставе и Антић Никола-спец. Педагог, наставник предметне наставе

Додај коментар

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>