Документа

О Д Л У К А

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-УСЛУГА
РЕДНИ БРОЈ: 1/2016

П Р А В И Л Н И К

О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА

ПРАВИЛНИК  О  РАДУ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА