Документа

Obrazac 12 2018

Obrazac 11 2018

Obrazac 9 2018

Obrazac 10 2017

Obrazac 8 2018

Obrazac 7 2018

Obrazac 6 2018

О Д Л У К А

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-УСЛУГА
РЕДНИ БРОЈ: 1/2016

П Р А В И Л Н И К

О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА

ПРАВИЛНИК  О  РАДУ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА