Април 2018. …

 20.04.2018. Ученици и наставници наше школе присуствовали су културном догађају који се одржавао у просторијама Центра за уметност и културу Алексинац. Сваке године традиционално одржава се Смотра хорова и оркестра музичке школе ,,Владимир Ђорђевић“.

21.04.2018. и 22.04.2018. у ОШ ,, Вук Карађић“ у Житковцу одржана је Обука наставника основне школе првог циклуса за остваривање програма наставе и учења орјентисаних на процес и исходе учења. Учесници су кроз обуку усвојили потребна знања и вештине из области : међупредметних компетенција, Програма наставе и учења, Планирања и остваривања наставе и учења, Пројекта и пројектне наставе, Предузетништва и Прачења и вредновања наставе и учења. Милена Ђипковић, олигофренолог и Елена Стојановић, педагог успешно су савладале обуку.

23.04.2017. У СО Алексинац потписан је споразум о интерсекторској сарадњи за заштиту од насиља. Интерсекторски тим за заштиту деце од насиља чине представноци СО, представници система социјалне заштите, образовања, здравства, тужилаштва. Потписници су закључили споразум и са нашом школом с циљем обезбеђивања ефикасне заштите сваке особе од насиља, злостављања и занемаривања. Члан интерсекторског Тима је и Марија Стамболић – специјални педагог, стручни сарадник.

Додај коментар

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>